Algemene voorwaarden

Onderhavige Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn als volgt onderverdeeld:


1. Algemeen deel


2. Koop op afstand door consumenten


3. Koop door niet-consumenten


4. Leveringsvoorwaarden 


5. (Product)aansprakelijkheid


6. Slotbepalingen

 

1. ALGEMEEN DEEL

 

1.1.     Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
ACAI Benelux: de rechtspersoon zoals ingeschreven bij de Kamer van koophandel met KvK-nummer: 51779560
Fijnmazige levering: alle (diepvries)leveringen kleiner dan een deelpallet of volle pallet levering. 

Volle pallet levering: een volle pallet zoals aangegeven op de productsheet welke vermeld staan op de Website. 
Deelpallet levering: een levering die niet onder een fijnmazige of Volle pallet levering valt.

Medewerker: een natuurlijke persoon werkzaam bij of verbonden aan ACAI Benelux, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst;
Producten: alle stoffelijke zaken die het onderwerp van een (eventuele) overeenkomst vormen

GS1 Data Source: een centrale bron voor artikel- c.q. productgegevens.  

Overeenkomst: iedere overeenkomst (ook op afstand a.b.i. artikel 6:230m BW) tussen ACAI Benelux en Klant of Consument

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf die met ACAI Benelux een Overeenkomst aangaat.

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ACAI Benelux een Overeenkomst aangaat, en die niet als Consument kan worden gekwalificeerd. 

Website: de website van ACAI Benelux met domeinnaam: https://acai-benelux.eu/.

Werkdagen: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van in Nederland algemeen erkende feestdagen.
Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van ACAI Benelux
Groothandel en Retail partners: alle Klanten die Producten doorverkopen aan Consument of Klant, en daar haar bedrijf van maakt.
Bevestigingsmail: de e-mail die Klant/Consument ontvangt binnen 24 uur ontvangt na plaatsing van de bestelling (op werkdagen).

Vrachtbrief: een (digitale) brief van de door ACAI Benelux ingeschakelde vervoeder c.q. bezorger, waarop de door Klant bestelde Producten staan vermeld. 

 

1.2.     Toepasselijkheid

 

1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten (in de ruimste zin des woords), alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst, diensten, bestellingen en aanvullende (vervolg) Bestellingen waar ACAI Benelux Producten aanbiedt en levert, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een Overeenkomst schriftelijk en ondubbelzinnig anders is overeengekomen. 

2. Indien enige bepaling, of gedeelte ervan, uit de Algemene Voorwaarden nietig is, vernietigd kan worden of door een wijziging van de interpretatie van de wet geen werking meer kent dan wel er geen werking aan de betreffende bepaling kan worden ontleend, blijven het eventuele overige gedeelte van die bepaling alsmede de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden in stand.

3. Bij vernietiging van een of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden op grond van de zwarte lijst van art. 6:236 BW of de grijze lijst van art. 6:237 BW die gelden voor Overeenkomst tussen ACAI Benelux en Consument, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverkort van kracht op een dergelijke Overeenkomst.

4. ACAI Benelux is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijziging treedt twee weken na bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan zal worden toegepast. Een wijziging van de Algemene Voorwaarden geldt ook ten aanzien van reeds bestaande Overeenkomsten (met Klant). 

5. Indien ACAI Benelux niet (steeds) de strikte naleving van de Algemene Voorwaarden handhaaft, kan daaraan geen enkel recht worden ontleend om in andere gevallen juist wel of niet te handhaven en/of te concluderen dat een bepaalde bepaling geen werking kent. Het staat ACAI Benelux immers vrij om ten alle tijden af te wijken van haar algemene voorwaarden in het voordeel van Klant en Consument.

6. Voor specifieke aanbiedingen kunnen aanvullende algemene voorwaarden gelden, die door ACAI Benelux vooraf bekend zullen worden gemaakt.

7. Algemene voorwaarden en/of andere specifieke voorwaarden of bedingen van Klant worden niet door ACAI Benelux erkend, tenzij schriftelijk en ondubbelzinnig overeengekomen. 

8. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van de Algemene Voorwaarden voorafgaande of bij het sluiten van de Overeenkomst elektronisch aan de Klant en Consument ter beschikking gesteld. Een en ander op zodanige wijze dat deze door Klant of Consument op een eenvoudige manier kunnen worden geraadpleegd en opgeslagen.   

 

 

2. KOOP OP AFSTAND DOOR CONSUMENT

 

2.1. Totstandkoming overeenkomst

 

1. De Overeenkomst tussen ACAI Benelux en Consument komt tot stand doordat Consument een Bestelling heeft geplaatst in de zogenaamde webshop op de Website van ACAI Benelux, en deze bestelling heeft betaald.

2. Consument kan alleen via de daartoe bestemde en ingerichte webshop op de Website bestellingen plaatsen. 

3. Consument en ACAI Benelux komen hierbij uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

4. Consument staat in voor de juistheid van de door hem/haar ingevoerde gegevens.

 

2.2.     Prijs en betalingscondities

 

1. De op de Website genoemde prijzen zijn in Euro’s, en inclusief het geldende en van toepassing zijnde BTW-tarief. 
2. Alle prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van zetfouten. Consument kan derhalve geen rechten aan die zetfouten ontlenen.

3. De op de Website aangegeven prijzen ten tijde van bestellen zijn leidend voor facturatie.  

4. Alle bestellingen dienen direct volledig te worden betaald.

5. Betaling van de bestelling(en) is uitsluitend mogelijk door middel van de door ACAI Benelux in de webshop op de Website aangeven betaalmethoden.

 

2.3.     Aanbiedingen op de Website

 

1. Aanbiedingen van ACAI Benelux zijn vrijblijvend.

2. Kennelijke vergissingen, verschrijvingen en fouten in de aanbieding, binden ACAI Benelux niet. 

3. Afbeeldingen, gewichten, afmetingen en kleuren zijn indicatief en gelden slechts bij benadering. Bij afwijking van een en ander kan Consument een vordering tot ontbinding en/of schadevergoeding niet op die afwijking(en) stoelen.

 

2.4.     Wettelijk herroepingsrecht 

 

Door de bederfelijke aard van de Producten, kan Consument geen beroep doen op het wettelijke herroepingsrecht. ACAI Benelux sluit dit herroepingsrecht nadrukkelijk uit. Een en ander op grond van het genoemde in artikel 6:230p onder f (2) BW.

 

 

3. KOOP DOOR NIET-CONSUMENTEN (KLANT)
 

 

3.1. Totstandkoming overeenkomst

 

1. De Overeenkomst tussen ACAI Benelux en Klant komt tot stand doordat een bestelling van Klant door ACAI Benelux is ontvangen c.q. het aanbod van ACAI Benelux (tijdig) door Klant is aanvaard.

2. Klant kan een bestelling plaatsen door middel van e-mail, WhatsApp, mondeling (telefonisch) en door een bestelling te plaatsen via de Website. 

3. Mondeling geplaatste bestellingen worden (op werkdagen) binnen 24 uur aan Klant bevestigd door middel van de factuur. De factuur wordt louter elektronisch verzonden naar het door Klant opgegeven e-mailadres. 

4. Bestellingen/orders kunnen na bestelling niet meer worden gewijzigd, tenzij per specifieke order schriftelijk ondubbelzinnig door ACAI Benelux anders schriftelijk is bevestigd en door ACAI Benelux is geaccordeerd. ACAI Benelux kan te allen tijde voorwaarden stellen aan het accorderen. 

5.  Overeenkomsten tussen Klant en ACAI Benelux, aangegaan door een tussenpersoon c.q. intermediair, al dan niet in naam van Klant, worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersoon te zijn gesloten.
6. Indien de Overeenkomst wordt aangegaan met twee of meer contractspartijen, zijn al die contractspartijen hoofdelijk aansprakelijk voor volledige nakoming van de uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. In het geval het aan Klant te wijten is dat er onduidelijkheid bestaat over welke rechtspersoon (van Klant) als de contractspartij van ACAI Benelux dient te worden aangemerkt, zijn alle rechtspersonen (van Klant) waarvan de indruk is gewekt dat zij contractant van ACAI Benelux zijn, hoofdelijk aansprakelijk voor de vorderingen die voortvloeien uit de overeenkomst tissen ACAI Benelux en Klant.
7. ACAI Benelux behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om zonder opgaaf van reden bestellingen van Klant niet te accepteren.

 

3.2.     Aanbiedingen & offertes

 

1. Aanbiedingen van ACAI Benelux zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk anders overeengekomen.

2. De offertes van ACAI Benelux zijn voor een termijn van maximaal 14 (veertien) geldig, tenzij nadrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk anders overeengekomen.

3. Kennelijke vergissingen, verschrijvingen en fouten in de aanbieding, binden ACAI Benelux niet. 

4. Afbeeldingen, gewichten, afmetingen en kleuren zijn indicatief en gelden slechts bij benadering. Bij afwijking van een en ander kan de Klant een vordering tot ontbinding en/of schadevergoeding niet op die afwijking(en) stoelen.

5. Alle in de aanbieding, offerte, drukwerk, foldermateriaal of op de Website opgenomen gegevens, zoals prijzen en specificaties, zijn vrijblijvend en aan wijzigingen onderhevig.

 

3.3.     Prijs en betalingscondities

 

1. Nadat de bestelling is geplaatst, krijgt Klant binnen 24 uur (werkdagen) een factuur, welke factuur tevens als pakbon zal fungeren. Onderhavige factuur/pakbon is ten alle tijden leidend voor de facturatie aan Klant. 
2. De op de factuur/pakbon genoemde prijzen zijn in Euro’s, en inclusief het geldende en van toepassing zijnde BTW-tarief, tenzij anders ondubbelzinnig vermeld.

3. Klant kan slecht een beroep doen op aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken over de prijs van de Producten (en Diensten) als deze voorafgaand door ACAI Benelux schriftelijk zijn bevestigd.

4. Facturen van ACAI Benelux dienen uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen nadat zij aan Klant zijn aangeboden (datum factuur is leidend) te worden voldaan op de wijze zoals door partijen is overeengekomen, of op de offerte danwel aanbieding van ACAI Benelux is vermeld. Indien er niets is overeengekomen met betrekking tot de betaalwijze, dan heeft de gelden dat uitsluitend bevrijdend kan worden betaald op de bankrekening van ACAI Benelux.

5. ACAI Benelux is, tenzij partijen anders overeenkomen, geheel vrij om het moment te kiezen waarop zij haar factuur voor de door haar aangeboden Producten en/of Diensten aan Klant aanbiedt.

6. Klant is na het verstrijken van de termijn als bedoeld in het derde lid van rechtswege in verzuim. Aan ACAI Benelux komt vanaf dat moment het recht toe om haar verplichtingen op te schorten totdat Klant aan zijn (betalings)verplichtingen jegens ACAI Benelux heeft voldaan.   

7. Reclames en/of klachten schorten de betalingstermijn en/of betalingsverplichting van Klant jegens ACAI Benelux niet op.

8. In het geval Klant – voor de eerste keer – in verzuim verkeert, zal ACAI Benelux Klant op het bij opdracht door Klant opgegeven (e-mail)adres als volgt aanschrijven:

•         herinnering;

•         1eaanmaning;

•         2eaanmaning.

9. Na afloop van de in de 1eaanmaning genoemde termijn wordt Klant incassokosten, die hierbij worden gesteld op een percentage van 15% van de openstaande factuur inclusief BTW met een minimum van € 40,00, verschuldigd. In dat geval is Klant eveneens de wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf het moment dat Klant in verzuim verkeert tot het moment waarop de openstaande factuur van ACAI Benelux volledig wordt voldaan. 

10. Na afloop van de in de 2eaanmaning genoemde termijn zal de zaak uit handen worden gegeven aan de incassogemachtigde van ACAI Benelux, en zal er tevens omgaand een leverstop volgen.

11. Genoemde leverstop zal niet eerder worden opgeheven dan nadat alle openstaande posten (inclusief rente en kosten) door Klant zijn voldaan, tenzij schriftelijk en ondubbelzinnig anders is overeengekomen tussen ACAI Benelux en Klant.

12. ACAI Benelux is te allen tijde gerechtigd om in afwijking van het genoemde in lid 8 tot en met lid 11 van dit artikel de zaak eerder uit handen te geven, dan wel onverwijld tot een leverstop of dagvaarding over te gaan. Afwijking kan zowel in het voordeel als in het nadeel van de Klant geschieden. Indien in het nadeel wordt afgeweken, heeft – met betrekking tot de incassokosten – de normale wettelijke regeling van artikel 6:96 (lid 4) BW te gelden.

 

3.4. Annulering en ontbinding

 

1. Indien Klant, nadat een overeenkomst met ACAI Benelux tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt – voor zover ACAI Benelux de annulering accepteert – 10% van de overeengekomen orderprijs + eventueel reeds gemaakte logistieke kosten inclusief BTW als annuleringskosten c.q. restorings fee bij Klant in rekening gebracht, onverminderd het recht van ACAI Benelux om (daarboven) een schadevergoeding, van de daadwerkelijk geleden schade, inclusief gederfde winst, van Klant te vorderen.
2. Annulering als bedoeld in lid 1 van dit artikel, is na 12.00 uur op de werkdag voorafgaande aan de levering onder geen beding meer mogelijk. Een bestelling van meer dan 20 (twintig) dozen kan niet worden geannuleerd c.q. die annulering zal niet door ACAI Benelux worden geaccepteerd.

3. Indien Klant bij (een door ACAI Benelux geaccepteerde) annulering de afname van de reeds door ACAI Benelux aangeschafte producten weigert, is Klant gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten en/of (gevolg)schade aan ACAI Benelux te voldoen. Een en ander naast de in het vorige lid genoemde annuleringskosten c.q. restorings fee.

4. Annulering kan uitsluitend schriftelijk geschieden.

5. Mocht Klant – op welke wijze dan ook – niet, of niet-behoorlijk of niet-tijdig aan zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden voldoen, dan is ACAI Benelux gerechtigd om zonder verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De keuze om al dan niet tot ontbinding over te gaan is uitsluitend gelaten aan ACAI Benelux. Aan die keuze van ACAI Benelux in het ene geval, kunnen geen rechten worden ontleend in het andere geval.

6. Onder de in het lid 5 van dit artikel genoemde gevallen van niet nakoming door Klant vallen ook nadrukkelijk faillissement, surseance van betaling, onder curatele stelling, stillegging of liquidatie van de onderneming van Klant.

7. Klant is – zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist – in verzuim indien hij/zij enige verplichting uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden schendt.  

8. Bij de gevallen zoals genoemd in lid 5 en 6 van dit artikel worden alle vorderingen van ACAI Benelux op de Klant direct opeisbaar, ongeacht of er van de in deze algemene voorwaarden opgenomen betaaltermijn schriftelijk en ondubbelzinnig is afgeweken. 

9. In het geval van ontbinding is Klant voorts verplicht om ACAI Benelux alle (gevolg)schade te vergoeden die zij door die ontbinding lijdt.

 

3.5. Recht van reclame en eigendomsvoorbehoud

 

1. Alle geleverde Producten hebben een verlengd en uitgebreid eigendomsvoorbehoud. De eigendom blijft voorbehouden tot zekerheid van alle aanspraken die ACAI Benelux toekomen uit hoofde van de huidige en toekomstige overeenkomst(en) met Klant tot aan de vereffening van alle openstaande schulden. Onder schulden dient in dit geval de hoofdsom, kosten en rente te worden verstaan.

2. Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3. Klant is verplicht om ACAI Benelux onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen indien (door een derden) conservatoir of executoriaal beslag is gelegd, dan wel rechten willen vestigen of doen gelden op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten.

4. Klant is verplicht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek van ACAI Benelux ter inzage aan te bieden aan ACAI Benelux.

5. Klant is voorts verplicht om op eerste verzoek van ACAI Benelux:         
 • Eventuele vorderingen van Klant op haar debiteuren betreffende de Producten bedoeld in    
dit artikel aan Klant te verpanden; en/of
• Op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die ACAI 
 Benelux wenst te treffen ter bescherming van haar 
 Producten en/of eigendomsrechten, mits
 de te treffen maatregelen Klant niet onevenredig 
 hinderen in zijn/haar bedrijfsvoering.

 

3.6.     Recht op retournering

 

Door de bederfelijke aard van de Producten, sluit ACAI Benelux het recht op retournering nadrukkelijk uit.

 

 

4. LEVERINGSVOORWAARDEN

 

4.1. Levertermijnen

 

1. Indien via de Website wordt besteld, zijn de levertermijnen te vinden op de Website. 

2. De door ACAI Benelux opgegeven levertermijnen zijn te allen tijde indicatief, en kunnen en kunnen nooit als fatale termijn a.b.i. artikel 6:83 sub a BW worden gekwalificeerd. 

3. Indien Klant niet via de Website besteld, zullen er door ACAI Benelux geen (indicatieve) levertermijnen worden verstrekt.  

3. Voor Consumenten geldt een levertijd van maximaal 30 (dertig) dagen, tenzij anders schriftelijk en ondubbelzinnig overeengekomen.

4. Voor zover een afwijkende leveringstermijn als bedoeld in dit artikel is overeengekomen gaat deze eerst in na de totstandkoming van de overeenkomst, nadat ACAI Benelux zal beschikken over alle de eventueel de nog door Klant of Consument te verstrekken gegevens en/of bescheiden welke nodig zijn om tot levering over te gaan, dan wel nadat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling ten behoeve van ACAI Benelux is ontvangen, danwel zekerheid voor betaling ten behoeve van ACAI Benelux is gesteld. 


 

4.2. Aflever- c.q. bezorgmoment

 

1. Het mogelijke aflevermoment bij Klant wordt door ACAI Benelux bepaald.

2. Consument kan op de Website het gewenste bezorgmoment kiezen. Consument heeft hierbij de keuze uit de tijdvlakken zoals die op dat moment op de Website van ACAI Benelux staan aangegeven. 
3. Indien de Producten niet in het door Consument gekozen tijdsvlak afgeleverd kan worden, en dit aan Consument toe te rekenen valt (bijvoorbeeld niemand aanwezig), dient Consument de kosten voor het eventueel opnieuw aanbieden, dan wel de retourzending te vergoeden. De rapportage van de vervoerder c.q. bezorger is hierbij – behoudens tegenbewijs – leidend. Een en ander is ook van toepassing op de eventuele vervolgaanbieding aan Consument.

4. Indien de Producten niet tussen 08.30 en 18.30 uur, dan wel op een (afwijkend) medegedeeld levermoment bij Klant afgeleverd kan worden, dient Klant de kosten voor het eventueel opnieuw aanbieden, dan wel de retourzending volledig aan ACAI Benelux te vergoeden. De rapportage van de vervoerder c.q. bezorger is hierbij – behoudens tegenbewijs – leidend. Een en ander is ook van toepassing op de eventuele vervolgaanbieding aan Klant.

5. Fijnmazige leveringen in Nederland kunnen in beginsel zes dagen per week tussen 09.00 en 18.00 uur worden uitgeleverd. Eventuele uitzonderingen worden bij bestelling gecommuniceerd c.q. medegedeeld.

6. Fijnmazige leveringen in België kunnen in beginsel twee dagen per week tussen 09.00 en 18.00 uur worden uitgeleverd. Eventuele uitzonderingen worden bij bestelling gecommuniceerd c.q. medegedeeld.

7. Voor zowel Deelpallet leveringen als Volle pallet leveringen wordt het geplande levermoment medegedeeld bij bestelling.

8. Het opgegeven aflevermoment c.q. bezorgmoment is slechts een indicatie waarbij ACAI Benelux ernaar streeft om op dat moment, dan wel voor het verstrijken van de overeengekomen termijn voor levering zorg te dragen. ACAI Benelux merkt hierbij uitdrukkelijk op dat er geen sprake is van (een) fatale termijn(en), zodat de eventuele overschrijding van onderhavige termijn(en) ervan Klant of Consument geen aanspraak biedt op aanvullende noch op vervangende schadevergoeding, terwijl Klant daarop evenmin enig opschorting van zijn betalingsverplichting kan gronden. Eerst nadat de Klant of Consument ACAI Benelux na het verstrijken van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk heeft gesommeerd om binnen een redelijke termijn alsnog tot aflevering over te gaan kan Klant of Consument gerechtigd zijn om, voor zover ACAI Benelux niet aan die sommatie voldoet, de overeenkomst te ontbinden. 

 

4.3. Levering en overgang van risico

 

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad van ACAI Benelux strekt. Indien op de Website staat vermeld dat de Producten op voorraad zijn, geldt dit als indicatief en kunne hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

2. Klant is verplicht de Producten af te nemen op het moment dat deze door of namens ACAI Benelux bij hem/haar aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem/haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

3. ACAI Benelux is gerechtigd om bij uitvoering van de Overeenkomst gebruik te (doen) maken van derden, waaronder nadrukkelijk begrepen de aan ACAI Benelux verbonden rechtspersonen.

4. ACAI Benelux bepaalt de wijze van verpakking en verzending. Indien Klant een bijzondere wijze van verpakking en/of verzending verlangt, komen de daaraan verbonden meerkosten voor rekening van Klant. Consument kan, naast de op de Website genoemde manieren van verpakken en verzenden, geen andere wijze van verpakken en verzenden kiezen.

5. Het risico op schade aan of verlies en/of diefstal van de gekochte Producten gaat onvoorwaardelijk over op Klant op het tijdstip dat deze door ACAI Benelux (voor de eerste keer) aan klant zijn aangeboden. 

6. Het risico op schade aan of verlies en/of diefstal van de gekochte Producten gaat onvoorwaardelijk over op Consument op het tijdstip dat deze door Consument is ontvangen, tenzij Consument een andere vervoerder kiest dan door ACAI Benelux op de Website wordt aangeboden. In dat laatste geval gaat onderhavig risico onvoorwaardelijk op Consument over als de gekochte Producten door de door Consument gekozen vervoerder zijn ontvangen.

7. Vorderingen en verweren, gegrond op stellingen die – indien bewezen – de conclusie zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde Producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, verjaren door verloop van 1 jaar na aflevering. De bewijslast, voor zover die op grond van artikel 150 Rv al niet op Klant of Consument rust, ligt te allen tijde bij Klant of Consument. 

8. Indien de afgeleverde Producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dan is ACAI Benelux bevoegd om in plaats van vervanging van het geleverde te volstaan met creditering van de betaling(en) welke reeds is/zijn geschied voor de Producten. 

9. Bij geringe afwijkingen in eigenschappen als maat, kwaliteit en kleur worden de bestelde en afgeleverde Producten geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.
10. ACAI Benelux is bij Klant gerechtigd tot het doen van deelleveringen, en deze deelleveringen afzonderlijk te factureren.

11. ACAI Benelux wordt geacht aan haar leveringsplicht te hebben voldaan zodra de bestelde Producten aan Klant of Consument zijn aangeboden. De rapportage van de vervoerder c.q. bezorger is hierbij – behoudens tegenbewijs – leidend. 

 

4.4.     Inspectie c.q. onderzoekplicht Klant

 

1. Klant is gehouden om direct bij (af)levering – althans voorafgaande aan het tekenen van de pakbon – te (doen) controleren of de geleverde Producten in zowel kwalitatief als kwantitatief opzicht aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien dit in kwantitatief opzicht volgens Klant niet het geval is, dan kan Klant daarop na het akkoord-tekenen van de pakbon geen beroep meer doen. Indien na het tekenen van de vrachtbrief blijkt dat de Producten niet aan de Overeenkomsten beantwoorden in kwalitatieve zin, dan kan Klant daarop geen beroep meer doen indien zij ACAI Benelux daarvan niet binnen 24 (vierentwintig) uren na (af)levering, althans nadat ontdekking redelijkerwijs mogelijk was, in kennis heeft gesteld. 
2. Naast de kwalitatieve en kwantitatieve controle als bedoeld in het vorig lid, is Klant bij een levering met verschillende Producten, ook gehouden te controleren of ook het juiste aantal Producten geleverd is. Het genoemde aantal van het desbetreffende Product op de factuur/pakbon is hierbij leidend. Indien blijkt dat er een duurder Product is geleverd dan dat er is besteld, en Klant heeft de vrachtbrief getekend, dan is ACAI Benelux gerechtigd het verschil (incl. btw) alsnog aan Klant in rekening te brengen. In het geval er een goedkoper Product is geleverd dan besteld, en Klant heeft de vrachtbrief getekend, dan is ACAI Benelux niet gehouden om het verschil te vergoeden of te crediteren. Bij vaststelling van voornoemde prijzen, zijn de prijzen ten tijde van bestellen te allen tijde leidend.

3. Onder de controle genoemd in het eerste lid van dit artikel valt ook de (op grond van de HACCP) verplichte controle van de temperatuur van de geleverde Producten bij aflevering c.q. inname door Klant. Het niet uitvoeren van de temperatuurcontrole is voor risico van Klant. In dat geval wordt er immers, behoudens tegenbewijs, van uit gegaan dat de geleverde Producten op de juiste temperatuur zijn (af)geleverd.  
4. Klant kan ACAI Benelux slechts van enige tekortkoming in de nakoming (a.b.i. het eerste lid van dit artikel) in kennis stellen door middel van het compleet en volledig invullen van het klachtenformulier, welke voorzien moet zijn van (duidelijke) foto’s van de door Klant geconstateerde tekortkomingen te vinden op www.acai-benelux.eu/klachtenformulier/.

5. Klant tekent voor ontvangst van de bestelde Producten op de door of namens ACAI Benelux aangeboden (digitale) vrachtbrief van de vervoerder. Klant maakt op de (digitale) vrachtbrief vervoerder melding van alle direct zichtbare beschadigingen (ook aan de verpakking) en meldt die binnen de in het eerste lid van dit artikel genoemde termijn, op straffe van verval van haar recht op enige vorm van (schade)vergoeding en/of vervanging van de Producten. Met Klant wordt in dit geval gelijkgesteld iemand die namens haar de Producten in ontvangst neemt, en waar ACAI Benelux van mag vertrouwen dat hij/zij namens Klant gerechtigd is tot in ontvangst name van de Producten. 

 

5. (PRODUCT)AANSPRAKELIJKHEID

 

5.1.     Productgegevens en informatievoorziening

 

1. ACAI Benelux informeert Klant en Consument over de benodigde informatie door middel van de openbare productsheets op de Website, alsmede op de verpakking van haar Producten (bestemd voor Consument). Onderhavige informatie bestaat uit onder meer voedingswaarden, certificaten, (verplichte) allergenen etc. 

2. ACAI Benelux maakt voor de Groothandel of Retail partners gebruik van GS1 Data Source als de centrale bron voor haar productgegevens.


 

5.2.     Kwaliteit Producten

 

1. De Producten van ACAI Benelux voldoen aan de eisen en specificaties zoals die door de Nederlandse Wet en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit worden gesteld.

2. De door ACAI geleverde Producten zijn SKAL gecertificeerd. Opslag en vervoer is HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) gecertificeerd.

3. Tijdens de overdracht c.q. de levering wordt de temperatuur van de Producten geconditioneerd tot aan de aflevering.

 

5.3. Aansprakelijkheid

 

1. ACAI Benelux is nooit voor meer, of voor een hoger bedrag aansprakelijk dan dat haar aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval uitkeert. In het geval de aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeert is het bedrag van de aansprakelijkheid van ACAI Benelux beperkt tot 3 (drie) keer de overeengekomen som van de door ACAI Benelux te leveren Producten. De overeengekomen som is daarbij leidend. De voorgaande aansprakelijkheidsbeperking laat onverlet dat ACAI Benelux zich op het standpunt kan stellen dat zij niet aansprakelijk is of gehouden kan worden nu haar aansprakelijkheidsverzekering de claim heeft afgewezen. 

2. ACAI Benelux is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van Klant of Consument en/of derden door het niet tijdig beschikbaar zijn van Producten en/of een niet tijdige levering.

3. ACAI Benelux is niet aansprakelijk voor schade van Klant of Consument als gevolg van gedragingen, handelen en/of nalaten van derden.

4. Eventuele (gevolg)schade door een (rechts)geldige opschorting van de verplichtingen van ACAI Benelux komt niet voor rekening en risico van ACAI Benelux.

5. ACAI Benelux draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de eventuele bereiding van de Producten, schade aan apparatuur door de Producten en/of de veiligheid bij bereiding. 
6. De door ACAI Benelux ter beschikking gestelde bereidingstips, instructievideo’s e.d. zijn louter informatief van aard. 

7. ACAI Benelux is op geen enkele manier aansprakelijk voor(gevolg)schade voor het niet nakomen van haar verplichtingen, zover die niet-nakoming het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt in het bijzonder, doch niet uitsluitend, verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ACAI Benelux geen invloed kan uitoefenen zoals file en verkeersopstoppingen, doch waardoor ACAI Benelux niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van ACAI Benelux of bij haar vervoerder worden daaronder nadrukkelijk begrepen.

 

 

6. SLOTBEPALINGEN

 

6.1. Intellectueel eigendom 

 

1. Alle (digitale) documenten, verkoopfolders, afbeeldingen, tekeningen, menu’s, recepten offertes, bestekken, ontwerpen e.d., die door ACAI Benelux aan Klant of Consument worden verstrekt blijven tot het absolute intellectuele eigendom van ACAI Benelux behoren en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ACAI Benelux niet worden gedupliceerd, vermenigvuldigd of aan derden worden verstrekt, of op een andere manier worden aangewend dan het doel waarvoor deze aan Klant of Consument ter beschikking zijn gesteld.

2. In het geval van schending van het intellectueel eigendom van ACAI Benelux is Klant of Consument een direct opeisbare – en niet voor rechtelijke matiging vatbare – boete verschuldigd van € 2.500,- per keer dat Klant of Consument het intellectueel eigendom van ACAI Benelux schendt.

 

6.2. Verwerking persoonsgegevens (AVG) & Privacy

 

1. Indien Klant of Consument een bestelling bij ACAI Benelux plaatst, worden de gegevens in het klantenbestand van ACAI Benelux opgenomen, gewijzigd of aangevuld.

2. ACAI Benelux is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens van Klant in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

3. ACAI Benelux verwerkt de door Klant verstrekte (persoons)gegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

4. Klant en Consument stemt ermee in dat ACAI Benelux de gegevens die Klant aan ACAI Benelux verstrekt, verwerkt. Het gaat bij die gegevens onder meer om: naam, adresgegevens, geboortedatum, geslacht, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres, en gegevens over interesses voor Producten of recepten. 

5. ACAI Benelux verwerkt de in het vorige lid bedoelde gegevens voor de volgende doeleinden: 
• Alle activiteiten die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren en naleven van een Overeenkomst, waaronder begrepen verstrekking van persoonsgegevens over Klant en Consument aan derden waarmee ACAI Benelux ter uitvoering van deze overeenkomst samenwerkt, zoals bijvoorbeeld PostNL (Pakketten). 
• Alle activiteiten die tot doel hebben de dienstverlening van de ACAI Benelux  te verbeteren, zoals relevante informatie, recepturen en leveringen. 

6. ACAI Benelux bewaart de in lid 3 bedoelde gegevens over Klant in beginsel zolang als dat nodig is voor de in lid 4 genoemde doeleinden en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

7. Klant en Consument hebben overeenkomstig de artt. 15 AVG, 16 AVG, 17 AVG en 20 AVG, het recht om:

• bij ACAI Benelux op te vragen welke persoonsgegevens van hen worden verwerkt;

– Recht op rectificatie van de gegevens die bij ACAI Benelux omtrent de betreffende persoon zijn verwerkt;

• Het recht op vergetelheid, voor zover zulks kan worden gevorderd;

• Het recht op dataportabiliteit;

8. ACAI Benelux zal alle informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk dient te worden beschouwd en de informatie die haar ter kennis komt geheimhouden en niet ter kennis brengen aan derden, tenzij op hen een wettelijke verplichting rust om de betreffende informatie vrij te geven.  

a. De in het vorige lid bedoelde geheimhouding strekt niet over informatie die voor het algemene publiek vrijelijk toegankelijk is.

b. Overtreding van het geheimhoudingsbeding door Klant geeft ACAI Benelux het recht een direct opeisbare en niet voor rechtelijke matiging vatbare boete van € 10.000,- te vorderen. 

           

6.3.     Forumkeuze en toepasselijk recht

1. Op de overeenkomst(en) tussen ACAI Benelux en Klant of Consument is uitsluitend Nederland recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag wordt hierbij nadrukkelijk uitgesloten. 

2. Partijen zullen eventuele geschillen zoveel mogelijk in onderling overleg trachten op te lossen. Indien een van de partijen een gerechtelijke procedure wenst te starten, zullen partijen daarbij de normale gang van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering volgen. 

 

6.4 Overige

 

1. Deze algemene voorwaarden blijven van kracht indien ACAI Benelux van naam, rechtsvorm, of eigenaar verandert.

2. De al dan niet elektronische administratie van opdrachtnemer levert volledig bewijs op voor haar stellingen, onverminderd eventueel tegenbewijs.

3. Onderhavige algemene voorwaarden treden op 19 November 2018 in werking. 

4. Onderhavige algemene voorwaarden zullen worden aangehaald als ‘’Algemene Voorwaarden ACAI Benelux, versie 19-11-18.

DutchEnglishFrenchGerman
acai organic europa Fine fruits club logo

Acai sample pakket aanvraag

acai organic europa Fine fruits club logo

Zakelijke account aanvraag

acai organic europa Fine fruits club logo

We nemen contact met
u op